در صورت پایین بودن سرعت اینترنت ممکن است در یکی دو دقیقه اول قطع و وصل کوتاهی در پخش احساس شود. کافی است کمی صبر کنید تا پخش کننده خود را با سرعت اینترنت شما تطبیق دهد. در صورت بروز اشکال کلید اف پنج را فشار دهید